بازارهای آتی

برداشت فصلی گندم سخت قرمز بهاری، منجر به کاهش قیمت گندم در بازار آتی مینیاپولیس   MGEXگردید. همچنین، برداشت گسترده محصولات در روسیه و اوکراین، باعث کاهش قیمت در بازارهای آتی شیکاگو و کانزاس گردید.

شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا در 7 آگوست، برداشت  94%از محصولات گندم زمستانی تکمیل شده که این مقدار نشان دهنده ی دو درصد افزایش نسبت به میانگین پنج سال گذشته می باشد. بر اساس این گزارش، تولید 32% از محصولات گندم بهاری، در شرایط خوب تا عالی ارزیابی شده است که نسبت به هفته گذشته، یک درصد کاهش یافته است. تولید 43% از محصولات بهاری در شرایط بد تا خیلی بد می باشد.

برداشت محصولات بهاری  24% تکمیل گردیده است که این مقدار، در مقایسه با میانگین پنج سال گذشته 3% افزایش یافته است.

برداشت محصولات گندم فرانسوی 97% تکمیل شده است که در مقایسه با هفته گذشته6%  افزایش یافته است.

در کانادا، برداشت محصولات گندم زمستانی، 31% تکمیل شده است که نسبت به سال گذشته که این میزان 35% بوده است، کاهش یافته است. ریزش باران در هفته گذشته، منجر به بهبود شرایط رطوبت خاک گردیده است.

بر اساس گزارشات رویترز، برداشت گندم در اوکراین 95% تکمیل شده است.

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی روسیه، برداشت گندم در روسیه 39% تکمیل شده است که نسبت به هفته گذشته 8% افزایش یافته است.

در آرژانتین، کاشت محصولات گندم 98% تکمیل شده است که این مقدار نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است.

شرایط آب و هوایی

گزارشات نشاندهنده ی ریزش سنگین باران در بخش گسترده ای از آمریکا بوده است. بارش باران بر دشت های شمالی آمریکا،  از طرفی باعث بهبود شرایط محصولات در حال کشت شده است و از طرفی برداشت محصولات در بسیاری از مناطق را به تاخیر انداخته است.

نرخ دلار

شاخص دلار به  93.50  کاهش یافت، که این میزان نشان دهنده ی کاهش این شاخص نسبت به قیمت نهایی جمعه گذشته که مقدار این شاخص برابر با  93.54بوده است، می باشد.

مناقصه

کشور عراق 50,000 تن گندم آسیابانی سخت با قیمت 312.5 دلار به ازای هر تن با شرایط  c&fاز مبدا استرالیا از طریق برگزاری مناقصه در تاریخ 6 آگوست خریداری کرده است.

یک آسیابان بحرینی، مناقصه ای بین المللی برای خرید گندم از مبداهای اختیاری برگزار کرده است و 25,000 تن گندم از مبدا استرالیا برای تاریخ حمل اکتبر خریداری کرده است.

یک شرکت اردنی 50,000 تن گندم آسیابانی سخت از مبداهای اختیاری با قیمت 221.5 دلار به ازای هر تن با شرایط c&f و تاریخ حمل نیمه اول دسامبر خریداری کرده است. این شرکت، همچنین مناقصه ای دیگر برای خرید 100,000 تن گندم با تاریخ آخرین مهلت 16 آگوست برگزار کرده است.

بنگلادش، دو مناقصه جداگانه، هر کدام برای خرید 50,000 تن گندم برگزار کرده است. برای مناقصه اول، کم ترین قیمت پیشنهادی برای گندم از مبدا روسیه 251 دلار با شرایط c&f بوده است. مناقصه بعدی، برای 17 آگوست، برنامه ریزی شده است. تاریخ حمل برای گندم خریداری شده از مناقصه دوم، 40 روز بعد از امضای توافق نامه خواهد بود.

واردکنندگان اندونزیایی 200,000-150,000 تن گندم دامی با قمیمت 200 دلار به ازای هر تن برای تاریخ حمل سپتامبر/اکتبر خریداری کرده اند.

واردکنندگان فیلیپینی، 50,000 تن گندم دامی با قیمت 203 دلار به ازای هر تن با شرایط c&f برای تاریخ حمل سپتامبر خریداری کرده است.

کشور هند 300,000 تن گندم اوکراینی خریداری کرده است.

وزارت کشاورزی ژاپن یک مناقصه برای خرید 147,380 تن گندم خوراکی از مبداهای آمریکا/کانادا/استرالیا برگزار کرده است.

کمیته امداد رسانی سازمان ملل 25,000 تن گندم از مبدا رومانی یا بلغارستان برای تاریخ حمل 1-20 سپتامبر خریداری کرده است.

قیمت گندم بر اساس دلار در هر تن

قیمت ها در جدول بر اساس دلار آمریکا بوده و مبدا های ذکر شده، مبدا حمل می باشند.