26 مهر 1396

گزارش غلات هفته اول آبان 1396

بازارهای آتی

قیمت گندم در بازارهای آتی کاهش یافت. علت این امر تخمین گزارش فصلی وزارت کشاورزی امریکا درباره ی تولید جهانی گندم و میزان گندم ذخیره سازی شده، به میزان بیشتر از انتظارات می باشد. همچنین، ریزش باران و فراهم آوردن رطوبت مورد نیاز محصولات در حال کشت در دشت آمریکا نیز مزید بر علت کاهش قیمت گندم می باشد.

شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات

به نظر می رسد که با توجه به بارش سنگین باران در آرژانتین بر بیش از نیمی از محصولات در حال کشت،  میزان برداشت و نیز کیفیت محصولات کشور مذکور به دلیل رطوبت بیش از حد، کاهش یابد.

ریزش باران در دشت آمریکا منجر به بهبود شرایط کشت گندم قرمز نرم زمستانی و گندم قرمز سخت زمستانی در آمریکا شده است.

تقاضا برای صادرات کشورهای آلمان و لهستان به دلیل ریزش باران حین برداشت و عدم تمایل کشاورزان به فروش با قیمت پایین و در نتیجه ارائه قیمت های بالا، بسیار کم بوده است.

وزارت کشاورزی روسیه اعلام کرد که 1.5 میلیون تن از ذخایر گندم خود را در سال تجاری جاری به فروش خواهد رساند.

ریزش مساعد باران در اوکراین و روسیه، موجب بهبود شرایط محصولات در حال کشت در کشورهای مذکور شده است.

بر اساس گزارشات، سطح پروتئین گندم کشور کانادا کم تر از پیش بینی ها خواهد بود.

قیمت گندم استرالیا، به دلیل نگرانی ها درباره ی کاهش میزان تولید محصول مذکور در این کشور، در حال افزایش می باشد.

نرخ دلار

شاخص دلار در این هفته 93.05 می باشد، که این میزان نشان دهنده ی کاهش این شاخص نسبت به قیمت نهایی جمعه گذشته که مقدار آن برابر با  93.98 بوده است، می باشد.

مناقصه

اتیوپی مناقصه ای برای خرید 400,000 تن گندم آسیابانی برای تاریخ رسیدن به مبدا 7 فوریه برگزار کرده است. تاریخ آخرین مهلت مناقصه مذکور، 17 اکتبر می باشد.

واردکنندگان فیلیپینی سه محموله 55,000 تنی گندم دامی برای تاریخ رسیدن به مبدا از دسامبر تا فوریه، با قیمت  212 تا 214 دلار به ازای هر تن خریداری کرده اند.

یک شرکت یونانی سه کشتی با قیمت های 213.66 تا 216.58 دلار به ازای هر تن خریداری کرده است.

یک شرکت از اردن مناقصه ای برای خرید 100,000 تن گندم برای تاریخ حمل ژانویه/ فوریه برگزار کرده بود که هیچ پیشنهاد قیمتی دریافت نکرد. در نتیجه این مناقصه تا 17 اکتبر تمدید شد.

وزرات کشاورزی ژاپن در تاریخ 12 اکتبر مناقصه ای برای خرید 106,000 تن گندم آسیابانی از مبداهای آمریکا / کانادا / استرلیا برگزار کرده است.

کشور ژاپن در تاریخ 11 اکتبر مناقصه ای برای خرید 120,000 تن گندم دامی برگزار کرد که تا-کنون پیشنهاد قیمتی برای آن دریافت نکرده است.

تونس 75,000 تن گندم دوروم  با محدوده قیمتی  283تا 287 دلار به ازای هر تن و نیز 50,000 تن گندم آسیابانی با محدوده قیمتی 208 تا 209 دلار به ازای هر تن از طریق برگزاری مناقصه خریداری کرده است.

بنگلادش 100,000 تن گندم از مبدا دریای سیاه با سطح پروتئین 11.5% با قیمت 223 دلار به ازای  هر تن و  با سطح پروتئین 10.5% با قیمت 218 دلار به ازای هر تن برای تاریخ حمل نوامبر و دسامبر خریداری کرده است.

قیمت گندم بر اساس دلار در هر تن

قیمت ها در جدول بر اساس دلار آمریکا بوده و مبدا های ذکر شده، مبدا حمل می باشند.