03 آبان 1396

گزارش غلات هفته دوم آبان 1396

بازارهای آتی

قیمت گندم در بازارهای آتی به دلیل میزان صادرات کم تر از مقدار مورد انتظار و نیز بهبود شرایط کشت محصولات گندم زمستانی، در این هفته کاهش یافت.

شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات

در روسیه کاشت 90% محصولات زمستانی تکمیل شده است که بر اساس تخمین ها به نظر می رسد شرایط کیفی محصولات مذکور به دلیل کمبود رطوبت خاک، نسبت به سال گذشته افت پیدا کند.

بر اساس انتظارات میزان کاشت محصولات زمستانی در آلمان افزایش پیدا خواهد کرد.

در کانادا برداشت محصولات رو به اتمام است، این در حالیست که گزارشات نشاندهنده ی کاهش قابل ملاحظه میزان تولید گندم دوروم و نیز کم تر بودن سطح پروتئین گندم قرمز بهاری نسبت به انتظارات می باشد.

میزان کاشت محصولات گندم سخت قرمز در آمریکا به یکی از کم ترین میزان ها در طول تاریخ رسیده است.

افزایش شدید قیمت یورو و نیز عرضه فراوان گندم ناحیه ی دریای سیاه، منجر به کاهش 39% میزان صادرات در مقایسه با سال گذشته در زمان مشابه، در اتحادیه اروپا شده است.

نرخ دلار

شاخص دلار در این هفته  93.66 می باشد، که این میزان نشان دهنده ی افزایش این شاخص نسبت به قیمت نهایی جمعه گذشته که مقدار آن برابر با 93.05 بوده است، می باشد.

مناقصه

عراق مناقصه ای برای خرید 50,000 تن گندم از مبداهای استرالیا / کانادا / آمریکا برگزار کرده است که قیمت پیشنهادی برای گندم آمریکا 299 دلار به ازای هر تن و قیمت پیشنهادی برای گندم استرالیا 301 دلار به ازای هر تن بوده است که نتایج هفته آینده اعلام خواهد شد.

اتیوپی مناقصه ای را که برای خرید 400,000 تن گندم آسیابانی برای تاریخ تحویل 7 فوریه برگزار کرده بود تا تاریخ 24 اکتبر تمدید کرد. تاریخ آخرین مهلت این مناقصه در ابتدا 17 اکتبر بوده است.

اسرائیل برای خرید  15,000 تن گندم دامی برای تاریخ تحویل ماه ژانویه مناقصه برگزار کرده است و از این میزان  موفق به خرید 10,000 تن گندم دامی با شرایط تحویل در بندر مبدا به قیمت 194.75 دلار به ازای هر تن شده است.

کره جنوبی 69,000 تن گندم دامی برای تاریخ رسیدن به مبدا ماه فوریه با قیمت 205 دلار به ازای هر تن خریداری کرده است.

الجزایر 660,000 تن گندم از مبداهای فرانسه و آرژانتین با محدوده قیمتی 210 تا 212.5  دلار به ازای هر تن از طریق برگزاری مناقصه خریداری کرده است.

یک شرکت از مصر، 230,000 تن گندم از مبدا روسیه با محدوده قیمتی 213.35 تا 214.65 دلار به ازای هر تن برای تاریخ حمل 1-10 اکتبر خریداری کرده است.

قیمت گندم بر اساس دلار در هر تن

قیمت ها در جدول بر اساس دلار آمریکا بوده و مبدا های ذکر شده، مبدا حمل می باشند.