05 مهر 1396

گزارش غلات هفته دوم مهر 1396

بازارهای آتی

در این هفته قیمت گندم در بازارهای آتی به دلیل نگرانی های موجود درباره ی محصولات گندم در آرژانتین و اروپا، افزایش یافت.

شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات

کاشت گندم زمستانی در آمریکا، 13% تکمیل گردیده است؛ که نسبت به میانگین 5 سال گذشته، این میزان کمی کاهش یافته است. با توجه به پیش بینی ها درباره ی ریزش باران در نواحی رشد محصولات مذکور، به نظر می رسد سرعت فرآیند کاشت افزایش یابد.

ریزش ممتد باران در آرژانتین، موجب ایجاد نگرانی هایی درباره ی میزان و سرعت برداشت و نیز کیفیت محصولات گندم گردیده است.

بر اساس تخمین ها در کانادا، میزان تولید محصولات گندم قرمز بهاری مانند سال گذشته خواهد بود ، درحالیکه  تولید محصولات گندم دوروم به میزان 50% نسبت به سال پیش کاهش خواهد یافت.

به نظر می رسد که تولید گندم در فرانسه در سال جاری به میزان ناچیزی کاهش یابد.

 

نرخ دلار

شاخص دلار در این هفته  92.14می باشد، که این میزان نشان دهنده ی کاهش این شاخص نسبت به قیمت نهایی جمعه گذشته که مقدار این شاخص برابر با  91.83بوده است، می باشد.

مناقصه

یک شرکت یونانی از طریق مناقصه، 175,000 تن گندم روسی با  محدوده قیمتی 211 تا 213 دلار به ازای هر تن با شرایط c&f خریداری کرده است. تاریخ حمل محموله خریداری شده 21 تا 30 اکتبر می باشد.

قیمت گندم بر اساس دلار در هر تن

قیمت ها در جدول بر اساس دلار آمریکا بوده و مبدا های ذکر شده، مبدا حمل می باشند.