بازارهای آتی

خبرهای مربوط به تولید گندم بالاتر از حد معمول در روسیه و اوکراین در این هفته منجر به کاهش قیمت گندم در بازارهای آتی گردید.

شرایط کاشت، برداشت و تولید محصولات

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا در 24 جولای، برداشت محصولات گندم زمستانی 84% تکمیل شده، که نسبت به میانگین 5 سال گذشته که این میزان 80% بوده است، افزایش یافته است.

تولید 33% از محصولات گندم بهاری در شرایط خوب تا عالی گزارش شده است که نشان دهنده ی 1% کاهش نسبت به هفته پیش می باشد. تولید 40% از محصولات بهاری نیز در شرایط بد تا خیلی بد می باشد.

برداشت 85% از محصولات گندم فرانسوی، تکمیل شده است که نسبت به هفته گذشته که این میزان  63%بوده است، افزایش یافته است.

بر اساس گزارشات، کاشت92%  از محصولات گندم آرژانتینی تکمیل شده است که این مقدار نسبت به هفته گذشته 11% افزایش یافته است.

گزارشات، حاکی از شرایط آب و هوایی گرم و ریزش باران محدود در کانادا می باشد که به نظر می رسد چنین شرایطی، منجر به تاخیر در تاریخ برداشت محصولات خواهد شد.

بر اساس گزارشات رویترز، برداشت 70% از محصولات گندم اوکراینی تکمیل شده است.

شرایط آب و هوایی

در این هفته، باران به میزان 1.3 سانتی متر، بر دشت های شمالی آمریکا بارید، اما علی رغم ریزش باران، دمای هوا همچنان بالاتر از حد نرمال بوده و در نتیجه میزان ریزش باران برای بهبود شرایط خشکسالی ناکافی بوده است.

نرخ دلار

شاخص دلار به  93.34 تنزل یافت، که این میزان نشان دهنده ی کاهش این شاخص نسبت به قیمت نهایی جمعه گذشته که مقدار این شاخص برابر با  93.86بوده است، می باشد.